cz | en | deu   

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád společnosti INTERPROMOTION, s. r. o., areál Svit – Rybníky, budova 294, 760 01 ZLÍN,
IČ: 26266253, zapsané v Obchodním rejstříku KOS v Brně, oddíl: C, vložka 40927

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování a vyřizování reklamací a provádění záručních a pozáručních oprav.

Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:
1. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba označená na faktuře a dodacím listě jako odběratel.
2. Výrobkem či zbožím se rozumí jakýkoliv výrobek dodaný společností INTERPROMOTION na základě uzavřené kupní smlouvy, který byl řádně dodán zákazníkovi.
3. Přiměřenou slevou se rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady.
4. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení relevantního dokladu o koupi a převzetí zboží, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad.
5. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Nárok na uplatnění reklamace

1. Odběratel je povinen zajistit kontrolu zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.
2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů.
3. Zákazník nemá nárok na reklamaci výrobku vyrobeného podle schválené technické dokumentace či schváleného vzorku, který má vady konstrukčního charakteru.
4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

a) ztrátou dokladů,
b) vypršela-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba,
c) mechanickým poškozením zboží,
d) elektrickým poškozením výrobku způsobeným vnějším zkratem či jiným nevhodným zacházením s výrobkem,
e) poškozením výrobku při přepravě,
f) používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými
a mechanickými vlivy účelu jeho použití,
g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbání péče o výrobek,
h) výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci a normách nebo všeobecnými zásadami,
i) výrobek byl poškozen živly (vyšší mocí).

5. Zákazník nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl ze strany INTERPROMOTION v čase objednávky či dodání zboží písemně upozorněn a s uvedenou vadou zboží přijal podpisem dodacího listu.

Délka záruky

1. INTERPROMOTION, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na výrobky záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní výrobky stanovena záruční doba v jiné délce.
2. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
3. V případě výměny zboží za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původní faktury či dodacího listu.

Ceník oprav

1. Veškeré uznané záruční opravy jsou poskytovány zdarma.
2. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s posouzením oprávněnosti a opravou výrobku a jeho dopravou k zákazníkovi, popř. cestovní náklady související s vyřízením reklamace na místě samém.

Způsob provedení reklamace

1. V případě reklamace je kupující povinen uvést číslo faktury či objednávky, které se reklamované zboží týká a co nejvýstižnější popsat závadu a její projevy. Reklamaci doručí zákazník písemně, faxem nebo e-mailem.
2. INTERPROMOTION si vyhrazuje právo určit způsob a místo vyřízení reklamace do 3 dnů od obdržení reklamace od zákazníka. Zákazník není oprávněn bez předcházejícího souhlasu zaslat zboží na reklamaci do sídla INTERPROMOTION.
3. V případě přepravy musí být reklamované zboží ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a manipulaci.
4. O reklamaci INTERPROMOTION rozhodne nejpozději do 30 pracovní dnů od doručení reklamovaného zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, potřebná k odbornému posouzení vady. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení budou poskytovány zákazníkovi e-mailem nebo faxem.
5. INTERPROMOTION se zavazuje vyřídit uznanou reklamaci ve výše uvedené době následujícím způsobem:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,
a INTERPROMOTION je povinen vadu odstranit způsobem a v místě dle svého uvážení,
b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu výrobku za bezvadný, funkční, se stejnými nebo lepšími technickými parametry. V případě, že nemůže prodávající provést výměnu výrobku za jiný, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou výrobek. Případná výměna zboží či vystavení dobropisu se týká pouze vadného výrobku, ne celé dodávky zboží,
c) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, odstraní INTERPROMOTION uvedenou vadu způsobem dle svého uvážení, nebo poskytne zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Pokud bude reklamace uznaná jako neoprávněná či neuznaná, má INTERPROMOTION nárok na úhradu veškerých vynaložených nákladů na její vyřízení včetně nákladů na dopravu a pracovní sílu.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

Ve Zlíně dne 1. 1. 2005

Nataša Dostálová
jednatel společnosti

zpět na všeobecné obchodní podmínky

 


o nás | design | produkty | materiály a technologie | dekorace | reference | aktuality | obchodní podmínky | kontakt
INTERPROMOTION: displays - design & production.
© 2011 - 2013 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz. Search powered by Google™.